งานประชุมเพลิงศพและงานพระราชทานเพลิงศพพระสงฆ์ ปี 2553

สำหรับวันนี้ข้าเจ้าสุวรรณศรีสันคอกช้างขอนำเสนอกระทู้งานพระราชทานเพลิงศพและงานประชุมเพลิงศพ เลิกซากส่งสการพระสังฆาธิการทั่วราชอาณาจักรล้านนา งานทั้งหมดนี้เป๋นงานแล้งนี้ตั้งแต่เดือน ต.ค 2552-ปี๋ พ.ศ.2553 สำหรับงานเลิกซากส่งสการตี้เอามาลงนี้ จะทำฮื้อท่านตี้มีความสนใจ๋ในเรื่องศิลปะการทำผาสาท และชอบศึกษาในเรื่องงานศพได้เกียมเนื้อเกียมตั๋วไปฮ่วมงานกั๋น สำหรับแล้งนี้มีก๋านส่งสการตานคาบพระสังฆาธิการหรือพระสงฆ์นักพอสมควรมีตึงหมดต๋อนนี้เต้าตี้รวบรวมได้จำนวน 90 ตี้ตวยกั๋น ลางผ่องก่อกำหนดวันประชุมเพลิงหรือวันพระราชทานเพลิงศพแล้ว ลางผ่องก่อยังเอิ่มเฮ๊อะเอิ่มเฮ่ออยู่ ลางผ่องก่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สำหรับข้อมูลตี้เอามาลงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้า ซึ่งทางคณะชมรมคนฮักผาสาทจะคอยอัฟเดรทข้อมูลฮื้อปี้น้องจาวส่งสการทุกท่านทุกคนได้รับทราบเรื่อยๆ เน่อเจ้า

งานประชุมเพลิงศพและงานพระราชทานเพลิงศพพระสังฆาธิการปี พ.ศ.2553
ส 10 ต.ค 2552 พระลูกวัด วัดดอยปล่อยนก ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ส 10 ต.ค 2552 พระลูกวัด วัดทุ่งเจริญ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
อา 11 ต.ค 2552 พระประเสริฐ โชติธัมโม พระลูกวัด วัดน้ำต้น ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อา 11 ต.ค 2552 พระครูอนุยุติวุฒิธรรม  อายุ 89 ปี  29 พรรษา เจ้าอาวาสวัดสบหารเหนือ  ต.บ้านกาศ  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน
จ 19 ต.ค 2552 พระดวงแก้ว  ปญญาทีโป อายุ 71 พรรษา 32 อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทกวนาราม(นางแลใน)อดีตรักษาการเจ้าวาสวัดล่ำเปิง ต.นางแล  อ.เมือง จ.เชียงราย และพระลูกวัดวัดป่าอ้อดอนชัย ตำบลป่าอ้อดอนชัย  จังหวัดเชียงราย
พฤ 15 ต.ค 2552 พระผไท มหาวีโร อายุ ๓๑ พรรษา ๕  พระลูกวัด วัดคยานุสิทธิ์ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
อา 25 ต.ค 2552 พระครูวรสารโกวิท เจ้าอาวาสวัดแม่หวาน ต.ป่าเมี้ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อา 8 พ.ย 2552 ตุ๊ลุงแฝง เจ้าอาวาสวัดสันรุ่งเรือง ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
อา 8 พ.ย 2552 ตุ๊ลุงคำ ปัญญาวโร พระลูกวัด วัดกลางทุ่ง ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
จ 9 พ.ย 2552 ตุ๊ลุงคำ พระลูกวัด วัดก่อม่วง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
อา 15 พ.ย 2552 พระบุญยืน ภูริปัญโญ อายุ 98 ปี พระลูกวัดวัดแช่ช้าง(ป่าไผ่) ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ส 28 พ.ย 2552 พระเจริญ สิริวณฺโณ พระลูกวัดวัดสันทรายมูล ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อายุ 45 ปี พรรษา 13
อา 29 พ.ย 2552 พระสว่าง ญาณวโร อายุ 52 ปี วัดน้ำโจ้ ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
อา 6 ธ.ค 2552 พระลูกวัดวัดจำลอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
อา 13 ธ.ค 2552 พระสมศักดิ์ ธีรปญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
อา 13 ธ.ค 2552 พระครูบุญชู จนฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดท้าวคำวัง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ส 19 ธ.ค 2552 พระอธิการจู ปณฺณฉนฺโท อายุ 79 ปี 21 พรรษา เจ้าอาวาสวัดปางหมอปวง ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ส 19 ธ.ค 2552 พระลูกวัดวัดดงป่างิ้ว ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
อา 20 ธ.ค 2552 พระธรรมสิทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่  เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ส 26 ธ.ค 2552 รองเจ้าอาวาสวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
อา 27 ธ.ค 2552 พระครูอินทวีรานุวัตร (ครูบาทองอยู่ อินทวีโร) เจ้าอาวาสวัดต้นโชค ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
อา 3 ม.ค 2553 พระครูวิบูลวรธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีโป่งแก้ว ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
อา 3 ม.ค 2553 เจ้าอาวาสวัดป่าเหว ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
อา 3 ม.ค 2553 พระอธิการคำ เจ้าอาวาสวัดป่าไผ่ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
ส 9 ม.ค 2553 หลวงพ่อจรูญ จนฺทสโร (พระครูจันทธรรมวัฒน์)อายุ ๗๑ ปี พรรษา ๒๔ เจ้าอาวาสวัดป่าเลา อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
อา 10 ม.ค 2553 พระครูวีรสารโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ อ.เวียงแก่น เจ้าคณะ อ.กิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดม่วงแก้ว ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
จ 11 ม.ค 2553 พระอธิการบุญเป็ง  คมฺภีรธมฺโม  อายุ  ๗๐  พรรษา  ๙  อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเหียง  ตำบลนาแก  เมืองงาว  จ.ลำปาง
อา 17 ม.ค 2553 พระครูอดุลนันทธรรม  (สถิตย์   ถิรจิตฺโต)  อดีตเจ้าคณะตำบลนาเหลือง  และ  อดีตเจ้าอาวาสวัดเชียงบาล อำเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน   อายุ   68   พรรษา    21
อา 17 ม.ค 2553 พระมหาบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม อายุ  ๕๖  พรรษา  ๓๔ ณ  วัดนาแก  เมืองงาว  จ.ลำปาง
จ 18 ม.ค 2553 พระพุทธพจนวราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4 5 6 7 (ธ.) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง ต.พระสิงห์  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ 19 ม.ค 2553 พระศราวุธ สุเมธี พระลูกวัดหนองผำ ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
พฤ 21 ม.ค 2553 พระครูสุภัทรเจติยาบาล (ตุ๊ลุงคำ สุภทฺโท) อายุ 84 พรรษา 63 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยหยวก ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
อา 24 ม.ค 2553 พระเส่ง อริยวํโส พระลูกวัดท่าหลวง ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
พฤ 28 ม.ค 2553 พระครูวีรธรรมานุกูล อายุ ๘๖ ปี พรรษา ๖๖ เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดสมัย ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง อา 31 ม.ค 2553 พระครูพิศาลนันทเวช (พระอาจารย์ยุทธ) เจ้าอาวาสวัดพญาวัด ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
อา 31 ม.ค 2553 พระอธิการคำ  ยโสปโล เจ้าอาวาสวัดโทกหัวช้าง ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลำปาง
อา 31 ม.ค 2553 พระราชรัตนเมธี (บุญลอย รตนโชโต ปธ.๔ พธ.บ)อดีตเจ้าอาวาสวัคดฤหบดี พระอารามหลวง อดีตเจ้าคณะเขตบางพลัด แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
พฤ 4 ก.พ 2553 พระอธิการปุ๊ด ฐาวโร อายุ 69 ปี 9 พรรษา เจ้าอาวาสวัดค้างคำปัน ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
ส 6 ก.พ 2553 พระครูวิจิตรถิรธรรม เจ้าคณะ ต.สันผีเสื้อ เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยเหนือ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ส 6 ก.พ 2553 พระครูวรกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงราย ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
อา 7 ก.พ 2553 พระครูขันติสารวิสุทธิ์ (สุเทพ ขนฺติโก) อายุ 73 พรรษา 53 เจ้าคณะ ต.สันปูเลย เขต 2 เจ้าอาวาสวัดวารีสุทธาวาส(ร้องขุ่น)ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อา 7 ก.พ 2553 พระครูมหาพุทธิมา (คำ อินทยโส) อายุ 80 ปี 50 พรรษา เจ้าคณะ ต.บ้านบอม เขต 2 เจ้าอาวาสวัดแม่วะ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ส 13 ก.พ 2553 พระครูปิยธรรมาภิบาล เจ้าอาวาสวัดเหล่ายาว ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ส 13 ก.พ 2553 พระสัตยาภิวัฒน์ กุสลเมโธ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระนอนปูคา ต.ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
อา 14 ก.พ 2553 พระครูรัตนประภากร (ครูบาคำปัน ปภากโร) อายุ 85 ปี พรรษา 74 ปี ที่ปรึกษาเจ้าคณะ ต.นาแส่ง เจ้าอาวาสวัดนาแส่ง ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
อา 14 ก.พ 2553 พระครูสถิตวีรธรรม (บุญยวง ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดอภัย และเจ้าคณะตำบลปล้องเขต 1 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อายุ 61 พรรษา 41
พฤ 18 ก.พ 2553 พระครูพระครูมงคลพิพัฒน์(ครูบาบุญเย็น  ปรกฺกโม)อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนอนม่อนช้าง ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสระนิคม(หนองตุ้ม)ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ส 20 ก.พ 2553 พระครูนิทัศน์ปัญญาคุณ (สะอาด ปัญญาวุฑโฒ)อายุ 53 พรรษา 32 อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นลาน ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ส 20 ก.พ 2553 พระครูวิธานเวชกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าเสี้ยว ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ส 20 ก.พ 2553 พระแดง มเหสิโก อายุ 78 ปี 15 พรรษา พระลูกวัดแม่ปั๋ง (บิดาท่านเจ้าอาวาส)วัดแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
อา 21 ก.พ 2553 พระครูสุมงคลธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองกอก ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
อา 21 ก.พ 2553 พระครูสาทรพัฒนวิมล วัดศิลา ต.เกาะคา จ.ลำปาง
พ 24 ก.พ 2553 พระสุนทรปริยัติวิกรม (ทรัพย์ นรินฺโท  ป.ธ.4) อายุ 87 ปี พรรษา 63 ปี ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ศ 26 ก.พ 2553 พระครูสุภัทรบุญเขต อายุ 53 ปี๋ พรรษา 31 วัดกาสา อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ส 27 ก.พ 2553 พระครูธรรมคุณากร (ครูบาก๋องแก้ว) เจ้าอาวาสวัดบวกครกใต้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ส 6 มี.ค 2553 หลวงพ่อดำ วิสุทฺโธ อายุ 94 ปี พรรษา 31 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์วังไคร้ ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
ส 6 มี.ค 2553 พระครูสิริพัฒนาภิรัต (บุญตัน ทนฺตกาโย) อายุ 90 พรรษา 43 เจ้าอาวาสวัดต้นก๊อ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
อา 7 มี.ค 2553 พระครูคำมูล อติวีโร (กองเพ็ชร)อายุ 69 ปี พรรษา 48 อดีตเจ้าอาวาสวัดพยากน้อย ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
อา 7 มี.ค 2553 พระครูอนุรักษ์สีลคุณ เจ้าคณะต.บ่อหลวง และเจ้าอาวาสวัดบ่อหลวง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
อา 7 มี.ค 2553 พระจรูญ มหาปุญฺโญ พระลูกวัดปิยาราม(ป่าแงะ)ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อา 14 มี.ค 2553 หลวงพ่อสมคิด รัตนปัญโญ(ตั๋น)อดีตเจ้าสำนักสงฆ์วัดใหม่บ้านกวาว ต.กาญจนา จ.แพร่
อา 14 มี.ค 2553 พระครูสีลสมาจาร (ครูบาบุญมา ชิตมาโร) อายุ ๘๕ ปี วัสสา ๖๕ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประดิษฐ์ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
อา 14 มี.ค 2553 หลวงพ่อผัด ปภสฺสโร อายุ 77 พรรษา 32 วัดทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง
จ 15 มี.ค 2553 พระครูประพุทธิกุล ฐานธมฺโม อายุ 73 พรรษา 30 อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกาด วัดบ้านกาด ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พฤ 18 มี.ค 2553 พระไพฑูรย์  มงฺคโล อายุ 53  พรรษา 33  รองเจ้าอาวาสวัดหมูเปิ้ง ต.เหมืองจี้  อ.เมือง จ.ลำพูน  
อา 21 มี.ค 2553 พระครูปัญญา โชติปุณฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
อา 28 มี.ค 2553 ท่านพระครูวิจิตรสิกขการ อดีตเจ้าอาวาสวัดเชตวัน (หนองหมู) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
จ 29 มี.ค 2553 พระอธิการหลาน ธีปังกโร อายุ 58 ปี วัดโป่งขาม ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
อา 4 เม.ย 2553 พระครูอนุสนธิ์วรกิตติ์ เจ้าคณะ ต.แม่สะเรียง เขต 2 กิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามเหนือ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
อา 11 เม.ย 2553 พระอธิการออน ปภากโร วัดดอนแท่น ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่
จ 12 เม.ย 2553 พระอธิการบุญเรือม อนาลโย วัดใหม่พม่า(บ้านโพธิ์ทอง) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
พฤ 29 เม.ย 2553 หลวงพ่อสมบูรณ์ สุขวฑฺฒโน วัดป่าปฐมพุทธาราม บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
อา 2 พ.ค 2553 หลวงพ่อดี อายุ 89 ปี วัดทุ่มน้อย ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ศ 7 พ.ค 2553 หลวงพ่อซอน อภินฺนโท อายุ ๗๖ ปี พรรษา ๙ พระลูกวัดบ้านป่าบงหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อา 9 พ.ค 2553 หลวงพ่ออ้าย อคฺคปุญฺโญ ตุ๊ป้อของพระราชเขมากร เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งสการ ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ส 15 พ.ค 2553 พระครูโอภาสธรรมพิมล อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นขาม(มงคลประสิทธิ์) ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อา 16 พ.ค 2553 พระครูวิจิตรสารสุนทร(ฉัตรชัย  อคฺคธมฺโน น.ธ.เอก,พธ.บ.กิตติมศักดิ์)อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวข่วง อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ณ เมรุชั่วคราวฌาปนสถานประตูมาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
จ 24 พ.ค 2553 หลวงพ่อก๋องคำ ปภสฺสโร อายุ 77 ปี 14 พรรษา วัดเสาหิน(เวียงกุมกาม)ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ส 29 พ.ค 2553 พระอธิการมงคล โพธิ์คำ อายุ 60 ปี พรรษา 41 พรรษา เจ้าอาวาสวัสดมหาโพธิ์ ต.ป่าแมต อ.เมือง จังหวัดแพร่
อา 30 พ.ค 2553 พระครูอมรโสถติวัฒน์ วัดศรีมูลน้ำล้อม อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
จ 31 พ.ค 2553 หลวงปู่ครูบาเณรสุใจ อายุ 95 ปี ณ สุสานชั่วคราวบ้านห้วยไร่  ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ส 19 มิ.ย 2553 หลวงพ่อฟองคำ  ขนฺติวโร  อายุ  ๗๓  พรรษา  ๑๒ วัดศรีมงคล (ต้นผึ้ง) ตำบลแม่แรง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน
อา 27 มิ.ย 2553 พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน
จ 28  มิ.ย  2553  หลวงพ่อจำเริญ  ทีปธมฺโม  อายุ  ๖๘  พรรษา  ๘  พระลูกวัดทาปลาดุก  ตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  ณ  ฌาปนสถานบ้านทาปลาดุก
อา 4 ก.ค 2553 พระครูเมธาภิรักษ์ (อ้วน เมธิโก) วัดบ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง เชียงใหม่
อา 4 ก.ค 2553 พระบุญมา ปโมทิโต อายุ ๘๔ พรรษา ๑๙ ลูกวัดวัดดอยสัพพัญญู ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
อา 4 ก.ค 2553 พระภูมิชัย อธิมุตฺโต อายุ 53 พรรษา 15  วัดดงปู่เจ้ามเหสักข์  อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ส่งสการ ณ วัดภูมินทร์ ต.แม่ต๋ำ เมืองพะเยา
ส 17 ก.ค 2553 พระมหาศรีจันทร์ จนฺทธมฺโม วัดดอนไชย บ้านสันจกปก(ตามป้ายหัวบ้านว่า บ้านดอนสนาม)ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
ศ 23 ก.ค 2553 หลวงตาดี พระลูกวัดวัดร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ณ สุสานบ้านร้องวัวแดง
อา 25 ก.ค 2553 พระลูกวัดวัดเจดีย์เหลี่ยม เวียงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม่รวม 90 ที่

สมาชิกทุกท่านกรุณาเชควันเวลา ประชุมเพลิงศพและพระราชทานเพลิงศพอย่างใกล้ชิดด้วยเน่อเจ้า เพราะต๋อนนี้กำหนดก๋านมีก๋านเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เจ้า ซึ่งอาจจะทำฮื้อท่านพลาดโอกาสตี้จะไปฮ่วมงานเจ้า สรียินดีเจ้า
Comments(144)วัดบ้านปง เป๋นผาสาทนกหัสดีลิงค์ ของสล่าหว่าง ช่างหลวงเมืองแกนเจ้า
วัดดอยสัพพัญญู ผาสาท 3 ซด คนบ้านธรรมดาเจ้า

ยินดีเจ้าคุณวุฒิ

ปี๋นี้หมดแล้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เน่อ ปะกั๋นปี๋หน้าสำหรับผาสาทศพว่าไปๆๆท่านประธานยังมีแหมงานลอปีนี้

พระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณ พระเทพมงคลมุนี  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง - เจ้าอาวาสวัดน้ำล้อม
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   ณ เมรุชั่วคราว วัดม่อนกระทิง  ตำบลบ่อแฮ้ว  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางอ๋อๆ อันนั้นเปิ้นนับเป๋นแล้งหน้าละเจ้าปี้คำหนาน ตั้งแต่เดือน ธ.ค 2553 เป๋นต้นไปจ๋นถึง เม.ย พ.ค 54 ปู้นนะเจ้า แล้วจะเอากำหนดก๋านปี๋ 54 มาลงฮื้อเน่อเจ้า สรียินดีเจ้าคุยด้วย
ใหญ่ดีนะตัวเจ้เหลือนิดเดียว
Post Comment
This blog was closed or you do not have permission to post comment.