เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ขอให้ทุกท่านวิเคราะห์ กรณีการตั้งศพสามัญชน บนปราสาทนกหัสดีลิงค์ จ.แพร่

ขอให้ทุกท่านวิเคราะห์ กรณีการตั้งศพสามัญชน บนปราสาทนกหัสดีลิงค์ จ.แพร่

ด้วยมีการส่งรูป การจัดงานศพสามัญชน จ.แพร่ ตั้งบนปราสาทนกหัสดีลิงค์
จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์ว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ มีแนวจารีตประเพณีใดที่อนุญาตให้กระทำได้ หรือทำไม่ได้
และหากทำไม่ได้ จะช่วยกันรณรงค์อย่างไร และที่สำคัญลักษณะของงานเป็นของสล่าท่านใด (ช่วยกันวิเคราะห์เพื่อใด้องค์ความรู้ที่ถูกต้องต่อไปคับ)
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

มีรูปแห่มก็ครับ แล้วมีประวัติเปิ้นก็ครับ

TOP

ไม่มีข้อมูลใด ๆ นอกจากเป็นงานศพ ที่ จ.แพร่ ครับ

TOP

เป็นงานศพของโยมแม่ของท่านพระอาจารย์มนตรี ธัมมเมธี วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อ.เด่นชัย จ.แพร่ครับ

จากกรณีที่มีการจัดงานศพของสามัญชนโดยมีปราสาทบนหลังนกหัสดีลิงค์ดังกล่าวนี้ ถ้าสอบถามความคิดเห็นส่วนตัว ผมว่าเป็นไปได้ทั้งผิดและไม่ผิดครับ ที่ผิดคืออาจจะผิดแปลกไปจากจารีตประเพณีเดิม ที่การจัดงานศพที่มีการใช้ปราสาทบนหลังนกหัสดีลิงค์จะใช้กับงานศพของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน หรือพระเถระ แต่ในแง่ที่มองว่าไม่ผิดคือ ด้วยเจตนาของผู้ที่อยู่ในฐานะบุตร ที่พึงได้กระทำสร้างกุศลแก่บุพการี


สุดท้ายแล้วผมคิดว่าเราลองลดหย่อนความเคร่งของจารีต แล้วมองที่เจตนาของผู้กระทำมากกว่าครับ

TOP

คนปะเด่วนี้ คิดว่ามีตังค์ ก็ทำอะหยั่งได้หมด โดยเฉพาะตุ๊เจ้าพระนาย ศีลไว้หื้อปด กฎไว้หื้อแหก
บ่ากำว่าสอนเปิ้นนี้ดีเเต้ กำตั๋วนิหาหลบหาหลีก เปิงดีเข้ากับเพลงวิทูรใจพรหม เเต้ "เมียปู่จารย์ตาย สอนปู่จารย์ว่าจะไปไห้จะไปเสียใจ ความตายมันหนีบ่ป้นเป็นธรรมดาของโลก เเฮมกองแม่ตุ๊ตายไห้เวิกๆๆ ปู่จารย์ไปบอกเมื่อเมียข้าตายตุ๊สอนข้า ว่าความตายมันหนีบ่ป้นเป็นธรรมดาของโลก ตุ๊ก่จาไปไห้เสียใจ พอปู่จารย์บอกยังบ่สุดคำสวนปู่จารย์มาทันที บอก นั้นเมียปู่จารย์ เเต่นี้เเม่ฮายะ 5555
คำบ่าเก่าว่าอำนาจของเงิน

เงินตกใส่หี หีอ้า ตกใส่หญ้า หญ้าตาย ตกใส่ควาย ควายเป็นลาบ

[ แก้ไขล่าสุด tttt เมื่อ 25-1-2017 14:18 ]

TOP

มีโกศ ด้วย.!!! @@@

TOP

ขึดบ้านขึดเมือง

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่