เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

คาถาอาคม

คาถาพระเจ้า 16 พระองค์

นะ มะ นะ อะ นอ กอ นะ กะ กอ ออ นอ อะ นะ อะ กะ อัง อุ มิ อะ มิ มะ หิ สุ ตั๋ง สุ นะ พุทธัง สุ สะ นะ อะ

TOP

คาถาหงษ์ทอง (ตั๋วปู๊)
จินดามณี สะหัสสะโกฎิ สะตังเทวานัง มะนุสสะเทวานัง สะมะจิตตัง ปุริสสะจิตตัง อาคัจฉาหิ ปะริเทวันติ ปิยังมะมะ

คาถาหงษ์ทอง (ตั๋งแม่)
มณีจินดา ปัญจะทานัง ทาสาทาสี โกมังปิสัมทัสสะ นะมามิหัง พุทโธ โส ภะคะวา ธัมโม โส ภะคะวา สังโฆ โส ภะคะวา
อินทะสะเนหา พรหมะสะเนหา อิตถีสะเนหา ราชาเทวี มณีรักขัง จิตตังมะมะ

คาถาหงษ์ทองตัง ๒ บทนี้ เป๋นมหานิยม แป๋งน้ำมนต์ก่ได้ เสกใส่อะหยังก่ได้ต๋ามผาถนาเต๊อะเน้อ

TOP

คาถาพรหม ๔ หน้า
อาวุธจัตติ เถระมะนะตัง กัสถากัสถะ กัสมา จะวุธธัง
ใจ๊เสกมีด หวาย ลูกประคำ ไล่ผีแล

TOP

คาถาปลาตะเพียนทอง
อิติพุทธัสสะ สุวัณณัง วา รัชชะตัง วา มณี วา วัตถัง วา มัชชัตตัง วา เอหิ เอหิ อาคัจฉันติ สะวาหะ
ใจ๊ตางโจคลาภ

TOP

คำไหว้ปาตะพระธาตุรอม

สาธุโอกาสะ ภันเต๋ ข้าแด่พระติตะรัย รัตนะผ่านแผ้วพระแก้วเจ้าทังสามประก๋าร มีพระพุทธเจ้าเป๋นเก๊าเป๋นประธาน ต๋นทะรงคุณอะนันต๋าอะปะธิมานา หาที่สุดบ่ได้ ต๋นเป๋นครูแก่โลกตังสาม ต๋นทะรัดผญ๋าสัปปัญญูตะญานเหืนอแต่นแก้ว แต้บเก๊าไม้มหาโพธิปั๋ลลังก์ ต๋นประเสริฐล้ำเลิศกว่าไม้ในโลก๋า ตังพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์ใหญ่ องค์น้อย อันฐาปันนาตั้งไว้ยังวัดวาอารามฐานะทันต๋าละวิเศษและเกหะหอเรือน ฐานะบ้านเมืองที่นี้เป๋นประธาน คือในเวียงและนอกเวียง บ้านนอกขอกนิคม ป่าไม้จ๋อมดอยดงโขงจุมปูตวีป ตาวะติงสาอันอยู่ ในเมืองอินตา คือพระเกศแก้วจุฬามณี ผู้ข้าไหว้ตังมหาธาตุเจ้าอันมีอยู่ในเมืองลังก๋า ตังพระตันต๋าเขี้ยวแก้วและผาบัง และพระหมองเต้า ตังพระธาตุเจ้าอันอยู่ในเมืองเม็งคือตะโก้งหงสาสิงกุตตะระธาตุ ตังพระเจ้าละแข่งอันมีในเมืองอังวะ และพระธาตุเจ้าอินแขวน ท่านก็ฐาปันนาตั้งไว้ ข้าน้อยนอบน้อมไหว้บูชา มีทั้งบุปผาลาจาดวงดอก ข้าวตอกดอกไม้และเตียนงาม เจาะไฟต๋ามแล้วน้อบน้อมไหว้ยังพระธาตุเจ้าดวงแรกคือ พระธาตุตะโก้งหงสาเรียง นั้นมาพระธาตุเจ้าดอยคำและรังรุ้ง พระบาทถ้ำตับเตา มีตังสามเงาและพระธาตุลอยมีตังพระธาตุเจ้าแก่งสร้อยและแก่งจ๋างกว๋างคำ พระจ๋อมธรรมเจ้าอันมีในเมืองหละปูน ตังสถูปและพระวิหารผู้ข้าไหว้มหาธาตุเจ้าอันมีในเมืองท่าก๋านและพุกาม ตังบรมธาตุเจ้าจ๋อมทองแม่ปู้พูคาทะลายนอนขอนม่วง ป่าเก็ดถี่ มีตังพระธาตุหละปูน และสามยอดที่ท่านเสด็จมาพักจอด ผู้ข้าตังหลายก็นมัสก๋ารไหว้สานบเสี้ยงมีตังพระเจ้าต๋นหลวงโต้งเอี้ยงเมือง พะยาว และพระนอนม่อนจ๊างมีตังพระธาตุเจ้าม่อนงัวนอน และจ๋อมสวรรค์ ดอยสุเทพสังเขปอัญจุลี มีตังพระมุณีสี่เส้นที่จ๋อมดอยเกิ้ง มีตังผาเผิ้งและหนองจอก สวนดอกและพระบาทดอยถ้ำ ตังวัดพระสิงห์จอมปิง พระบาทแก้วข้าวที่องค์ท่านเจ้าได้เหยียบไว้ที่ผาคำ ตังจ๋อมลอยสบฝางพระบาทเจ้ายางวีและยั้งหวีด โต้งต๋มและเจียงแสนสิบต๋ำ ลวงกู่เต้า มีตังพระบาทเจ้าตะเมาะม่อนดอยคำ พระบาทถ้ำพระเจ้าพระบาทคู่จั๊กต่อและพระบาทสี่รอย ตังพระบาทห้วยต้ม และพระธาตุห้าหลังล้อช่อแฮ แลพระบาทตากผ้า ศรัทธาผู้ข้าน้อมนมัสการตังพระธาตุเจ้าลำปางหลวง เสด็จคว่ำหม้อ ตังล่องอ้อจอมแวอันมีในเมืองแป่ จ๋อมแจ้งแช่แห้งเขาแก้วขิงแกง และเวียงลอ ผู้ข้าขอยอพระเกศอัญจุลีก๋อน ตังพระธาตุเจ้าเมืองละกอน เมืองหละปูนลำปางเมืองแพร่เมืองน่านโขงเขตต้องล้านนา ประเทศเขตแหลมทอง ประเทศเขตเมืองไทยและมณีวรรณตังเมืองนอก ตังพระธาตุเจ้าสวนดอกและเจดีย์หลวง หากฐาปะนาไว้ ตังสิงห์สอดพระธาตุเจ้าเมืองฮอดและดอนเต้า เกศาธาตุเจ้าอันอยู่ดอยตุง ด่านฮ้อและอิงฮังดงลัง และพระแท่นจ๋อมยอง เชียงรุ้งสบกุ้งเมืองสูงปูคำ ตังอังคาฬะเจดีย์ จอมหมอก จอมตอง จอมกิตติ ตังพระธาตุเจ้าแหลมลี่และขวยปู๋ ปูตั๊บไฮ่สร้อย ตังพระกับพระปิม พระสิงห์พระแก้ว มีลวงล้ำแล้วตังพระธาตุพนมและหนองเอี้ยงธาตุหลวงเวียงลาว ผู้ข้าไหว้เสี้ยงจุ๊ตี้ ผู้ข้ากราบนอบน้อมวันตา ตังพระบาทเจ้าผาหนามและเขาหนามท่าห้าวบ่อลมฮ่อมแสน ห้วยห้างหาดท่าข้าวตอก น้ำคงที่องค์ท่านเหยียบไว้ อันองอาจ ตังพระบาทและพระธาตุเจ้าเจดีย์ ตังไม้สลี๋แต่นแก้ว ผู้ข้าไหว้แล้วด้วยตริทวาร ต๋ามออกต๋ำนานอันวิเศษใน ต๊องเต้ศจุมปูผู้ข้ามุตูกราบไหว้จุ๊องค์ ๆ ยังพระสะระธาตุเจ้าพระสัตถาสากะยะมุนี ลาดโกดม อันฐาปะนา ตั้งไว้ตังพระกับพระปิมอันท่านได้แกะต้องแต้มไว้ หื้อเป๋นที่ไหว้และบูชาจุ๊วัน ๆ ตังพระจันทร์พระสิงห์พระแก้ว ตังพระบฏพระบาท พระธาตุเจดีย์เจ้า อันมีในเมืองนาค เมืองดิน เมืองอินทร์ เมืองพรหม โลกกว้างกล๋มอนันต๋า ตังจุมปูทวีปมีแปดหมื่นสี่พันบ่เศษ ตังพระเกศแก้วจุฬามณีตังพระธาตุพระสิมปะลี พระสารีบุตร อุปคุตโมคคัลลานและพระมหากัจจายนะเถรเจ้า และพระสลี๋มหาโพธิเจ้าจุ๊ต้น ๆ จุ๊องค์ ๆ ผู้ข้าขออัญจุลีก๋อนบุปผาลาจา จ๋อมใส่เกล้าไหว้สาพระเจ้าจุดวง ๆ สะรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อะระหันต๋าธาตุโย เจ๋ติยัง กันทธะกุฏิ๋ง จะตุระสีติสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัปเปสัง ป๋าตะ เจ๋ติยัง อะหังวันตามิธาตุโย อะหังวันตามิ ตุ๊ละโส อะหังวันตามิ สัพปะตา อะหังวันตามิสิระสาฯ
พฺรหมฺญาโณ ...

TOP

ลุกพญาลือ

ครูบาเจ้าก่เอามาฮอมกาครับ ว่างเอากาถาร้อยแปดลงแหมเน้อครับครูบา

TOP

คาถาป้องกันตัว.....พุทโธอยู่หลัง พุทธังอยู่หน้า ตัวข้าอยู่กลางเวเวสิ

TOP

พญาธรรมาธิกรณ์

กาถาถอดของเขาตู้ลองแป๋งใส่     ( หะ  นุ  มา  นะ )

TOP

ต่างคนต่างมีดีตึงนั้นน่อ
อิอิอิ

TOP

คาถาทำน้ำมนต์ธรณีสารหลวงล้านนา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)
พุทธังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิพุทธังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิธัมมังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิสังฆังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
          อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
          สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัเวทิตัพโพ วิญญูฮีติ
          สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อายุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโ อัญชะลีกะระณีโยอะนุตตะรังปุญญักเขตตังโลกัสสาติ
           โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารัง สะเสนัง มะหันติง วิชัยโย สัมโพธิมาคัจฉิง วะอะนันตัญญาโน โยโลกุตตะโม ตังปัณนะมามิ พุทธัง ตังปัณนะมามิ ธัมมัง ตังปัณนะมามิ สังฆัง
          วันทิตะวา สุคะตัง นาถัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สาธุกัง นะโมพุทธายะ ทิพพะมันตานัง ปะวักขามิ ยะถาพะลัง ปัญจะอักขะรานิ ชาตานิ นะโมพุทธายะ วันทะติ
          นะมัสสิตะวา อิสี สิทธิ โลกะนาถัง อะนุตตะรัง อิสี จะพันธะนัง สาตรา อาจาริยัง คะรูปาทัง อาคัจเฉยยะ สัพพะกัมมา ประสิทธิเม
          มะอะอุ อะธิกะมูลัง ตรีเทวานัง มหาสตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา อุอาสะวา มหามันตัง มะอะอุ โลปะเกเกยยัง อังการะวะเสวะราชิโน ตรีนิ อักขะรานิ ชาตานิ อุณาโลมาปะนายะเต นะโมพุทธายะ วันทะนัง
          สิโรเม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต พรหมะเทวะตา หะทะยัง นารายะกัญเจวะ ทะเวหัตเถ ปะระเมสุรา ปาเท วิษณุกัญเจวะ สัพพะกัมมาประสิทธิเม

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่