12 12
เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

พระครูบายี่นวล วัดหลวงจอมคำ นครเชียงตุง มรณภาพแล้ว

พระครูบายี่นวล วัดหลวงจอมคำ นครเชียงตุง มรณภาพแล้ว

ธรรมสังเวช...พระครูบายี่นวล อายุ 61 ปี เจ้าอาวสวัดหลวงจอมคำ เมืองเชียงตุง พระครูบาได้มรณภาพแล้วที่โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่ เมื่อ เวลา ตี 4 กว่า เช้าวันนี้ 21/9/2556-2013 ขอน้อมวันตาพระครูบาสู่สวรรค์และเนรปาน

TOP

พระครูบายี่นวล ญาณธมฺโม
เกิดเมื่อ วันอังคาร ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2495
เป็นบุตรคนที่ 2 จากจำนวน 10 คน ของอุหนานแสง แม่ปุก บ้านท่งสี่ เอิ่งดอนหลวง เมืองเชียงตุง
บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดท่งสี่ และได้เป็นครูผู้ช่วยสอนที่โรงเรียนวัดท่งสี่ด้วย จากนั้นได้จำพรรษาที่วัดจอมคำ ศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดราชฐานหลวงหัวข่วง
อุปสมบทที่วัดท่งสี่ ได้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดหัวข่วง วัดดอนหลวง เมืองเชียงตุง และวัดบ้านซาวเก่า เมืองพยาก
พ.ศ.2520 ได้ศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานที่วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) เมืองเชียงใหม่
พ.ศ.2522 จำพรรษาและสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานที่วัดจอมคำ
พ.ศ.2523 ได้ศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่สำนักสานุศิษย์ของพระมหาสีสยาดอ เมืองย่างกุ้ง
พ.ศ.2526 ได้ศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานชั้นสูงที่เมืองย่างกุ้ง
พ.ศ.2541 ได้รับการถวายศักดิ์เป็น พระสวาธิยี่นวล ญาณธมฺโม

(เรียบเรียงจาก..วัดท่ากระดาษ.เขมรัฐนครเชียงตุง. เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิก, 2541)
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ศพพระครูบายี่นวล ถึงวัดพระธาตุหลวงจอมคำ แล้วเมื่อเย็นนี้ 21/9/2013 ภาพจากเฟสบุ๊ค มั่นใจว่า 1,000,000 ล้านคน รักเชียงตุง
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ขอครูบาสู่สวรรค์จั้นฟ้ามหาเนรปานเจ้า
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

กำหนดการประชุมเพลิงศพพระครูบาฯ วันพุธ ที่ 27 พ.ย 2556
[ แก้ไขล่าสุด thambailan เมื่อ 23-9-2013 17:53 ]
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

สรียินดีเจ้า
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

สรียินดีครับ

TOP

งดงามยิ่่งแล้ว

TOP

กำหนดการ ส่งสการครูบายี่นวล ญาณธมโม(ถอด แปลจากภาษาขึน)

ใบวรนาบุญทานกวมตั๋ว เต๊กคำก่อม แลส่งสะการ อนิกมะ อัคคิ สาปนะ พระครูบา ยี่นวล ญาณธัมโม อายุ 62 ปีวัสสา 42  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมคำ เขต 4 เวียงเจียงตุ๋ง       บัดนี้หมายมีอุพภยะ สองคณะใน นอก ภายในหมายมี พระคณะสังฆะเจ้าทังหลายในเวียงเจียงตุงแล พระภิกขุ อ้าย สังวระเป๋นเค้า พระภิกขุสามเณร ในวัดจุต๋นจุองค์ หนภายนอกหมายมี อุกกัฐะ เขตุ4 สัทธา ทังหลายในด้าวบ้านเวียงจ๋าม บ้านจ่อมตอง แลพ่อแม่พี่น้อง ของท่านเจ้า สัทธาบ้านท่งสี่ ทุกหลังหอตอ หลังเรือนทุกผู้ทุกคน ก็ได้มาเสยัง ท่านเจ้าพระครูบา ยี่นวล ญาณธัมโม ครูสอนกัมมฐาน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจ๋อมคำ   อายุท่านได้ 62ปี วัสสา 42 ไปเมื่อ ปี่ก่าไส้ จุลศักราช1374  ตัว  เดือน11 แรม2 ค่ำ เม็งวันเสาร์ วันที่ 21  /9/2013 ยามเวลา 4.19 โมงนาที พายเช้า ที่โรงยา มหาราช นครเจียงใหม่ ด้วยพยาธิโรคา โรคมะเร็ง ว่าเป็นผะการสันนี้    สันนั้นผู้ข้าทั้งหลายจึ่งมีวรนาบุญมาแผ่ผาย จิ่งยังท่าน พ่อแม่พี่น้อง พ่อออกแม่ออก มิตต์ เกยสหายทังหลาย มวลของเจิญมาร่วม กิ่นร่วมทาน ร่วมทานก๋วมตั๋ว เต๊กคำก่อม แล ส่งสะการ ท่านเจ้า ตามวันเวลา สถานที่ มีไว้ภายใต้นี้เสกำด้วยข้าแด่////
   กำหนดรายการกระทำบุญส่งสะการ
1. ปี 1374 ตัว เดือนเจียง แรม 5 6 7 ค่ำวันที่ 22 23  24 /11 /2013 เป็นวันสูตรธรรม มหาสติปัฐฐาน   ทัง3 วัน
2. ปี 1374 ตัว เดือนเจียง แรม 8 ค่ำ วันที่ 25/11/2013 เวลา ภายเช้า เทศธรรม แล้วเต๊กคำก่อม แล้วทานก่วมตั๋ว ท่านเจ้า  
3  ปี 1374 ตัว เดือนเจียง แรม 10 ค่ำ วันที่ 27/11/2013 เป็นวันส่งสะการ เวลา 12.00โมง ก๋างวัน จักได้ นำเอา รูปขอนท่านเจ้าพระครูบา ยี่นวล ญาณธมโม ไปสู่ป่าจ๋วง ป่าจั๋น ป่ามอร คอรแก้ว ป่าช้าห้วยปุน ด้วยอัคคิ ดอกไฟม้าแก้ว เป๋นที่บรมวล   ข้าแด่ ///
  เจิญมาด้วยความนับถือ  
คณะกรรมการฌาปนกิจ  สัทธาบ้านเจียงจ่าม  บ้านจ๋อมตอง  แล พี่น้อง ทุกๆคน     (  อาจแปลผิดมั่ง  หลายคำไม่เข้าใจครับผ๋ม)

[ แก้ไขล่าสุด รุ่ง เมื่อ 24-9-2013 17:21 ]

TOP

 12 12
เพิ่มหัวข้อใหม่